Často kladené dotazy

Nákup nemovitosti často provází řada dotazů. Abychom Vám tento proces a rozhodování co možná nejvíce zpříjemnili, připravili jsme pro Vás výčet toho nejdůležitějšího.

Otevři vše
Jak probíhá koupě a financování jednotky v Polygonu Barrandov?
Otevřít
Klient si domluví nezávaznou informační schůzku s naším prodejcem, který mu podrobně prezentuje projekt. Klienta vybavíme tištěnými podklady a nabídneme mu možnost nezávazné ústní rezervace na 3 pracovní dny. V případě jeho zájmu následuje dohoda nad dalším postupem, kterým je postupné uzavření rezervační a budoucí smlouvy. Kupní smlouva je uzavírána na základě písemné výzvy doručené klientovi, po dokončení výstavby projektu.
Můžete si před doplacením a podpisem kupní smlouvy jednotku prohlédnout?
Otevřít
Ano, tuto službu považujeme za samozřejmou. Klienti jsou v době, kdy jsou již jednotky stavebně dokončeny, nebo téíměř dokončeny, vyzváni ke kontrolní prohlídce, kde jsou případně připomínkovány nedostatky k odstranění.
Jak probíhá převzetí jednotky?
Otevřít
Převzetí jednotky probíhá po úplném doplacení kupní ceny a současně po uzavření kupní smlouvy. Probíhá v termínu stanoveném v kupní smlouvě.
Je možné nezávazně ústně rezervovat jednu nebo více jednotek?
Otevřít
Ano, primárně po osobní jednání lze dohodnout ústní rezervaci na 3 pracovní dny. V případě, že je předmětná jednotka již takto rezervována jinému zájemci, lze si rezervovat tuto jednotku v odpovídajícím pořadí.
Jaké dokumenty jsou potřeba k uzavření rezervační smlouvy?
Otevřít
Průkaz totožnosti - občanský průkaz, v případě cizí státní příslušnosti pas.
Co je hypotéka a jak ji správně vybrat?
Otevřít
Hypotéka nebo také hypoteční úvěr je způsob, kterým lze financovat nákup nemovitosti. Na trhu s hypotékami si lze vybrat z celé řady hypotečních bank, mezi nejvýznamnější patří Hypoteční banka, u které jsme pro naše klienty předjednali spolupráci.
Jak dlouhé jsou záruky a čím se řídí?
Otevřít
Zákonné záruky jsou 36 měsíců na stavbu a stavební části. Na vlastní vybavení jednotky je pak záruka 24 měsíců. Uvedené vychází s platných právních norem, primázně z občanského zákoníku a dále stavebního zákona.
Co je Společenství vlasníků a kolik jich bude?
Otevřít
Společentví vlastníků je právnická osoba s vlastním IČ. K jejímu zaregistrování na rejstříkovém soudu dochází těsně před uzavíráním kupních smluv s klienty. Společenství vlastníků tvoří její členové, kterými jsou všichni podíloví vlastníci v domě. Společenství vlastníků se pak schází na pravidelných schůzích, kde rokují a hlasují o bodech týkajících se chodu domu. Volí si statutární zástupce (např. výbor, kontrolní komisi apod.). Používaná zkratka SV (dříve SVJ).
Co je prohlášení vlastníka?
Otevřít
Prohlášení vlastníka je souhrnný dokument, který je vyhotoven původním vlastníkem (zpravidla developer) a který se podává k zápisu na příslušný katastrální úřad. Jsou jím právně vymezeny veškeré jednotky v domě, společné prostory, způsob rozúčtování nákladů apod. Prohlášení vlastníka je k nahlédnutí pro klienta a je předáváno zástupcům SV.
Kdo bude vykonávat správu domu?
Otevřít
Původní vlastník (developer) je povinen vybrat správce a uzavřít s ním smlouvu o správě a to minimálně v zákonném rozsahu. Smlouva je obvykle uzavřena s běžnou výpovědní lhůtou tak, aby ji mohli noví vlastníci po společné dohodě vypovědět či upravit.
Co je smlouva o správě?
Otevřít
Smlouva o správě je smlouva, kterou uzavírá původní vlastník (developer) a automaticky přechází na SV (tzn. jeho jednotlivé členy), pro nějž je závazná. Upravuje rozsah nutných částečně i zákonem požadovaných služeb a prací, např. vedení účetnictví, provádění zákoných revizí některých vybraných zařízení, zajištění úklidu a oprav apod.
Kupuji si jednotku se zahrádkou, komu patří?
Otevřít
Jednotka je ve vlastnictví kupujícího, ať už jím je jeden vlastník, podíloví vlastníci nebo třeba manželé. Venkovní zatravněná plocha (zjednodušeně zahrádka či předzahrádka) se řídí tím, zda se nachází na konstrukci domu - pak se chová jako balkon nebo terasa, nebo zda na konstrukci není - pak má vlastní parcelní číslo a tento pozemek je ve vlastnictví vlastníka jednotky.
Jak je to s vlastnictvím balkonů a teras?
Otevřít
Balkony a terasy jsou společnými částmi s tzv. výlučním úžíváním. Nespornou výhodou je fakt, že v případě poškození, zastarání a nutných oprav náklady s tím spojené nehradí vlastník jednotky, nýbrž SV.
Kdo je vlastníkem pozemků, na nichž probíhá výstavba domu? Co znamená SPV?
Otevřít
Vlastníkem je tzv. SPV (Special Purpose Vehicle), tedy tzv. jednoúčelová společnost založená za účelem výstavby a prodeje jednotek v domě.
Co je věcné břemeno a smlouva o věcném břemeni?
Otevřít
Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Právo odpovídající věcnému břemeni vzniká vkladem příslušné smlouvy o věcném břemeni do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu a je vždy zapsáno na předmětném listu vlastnictví. Věcná břemena, kterými je nemovitost zatížena, jsou vždy uvedena v kupní smlouvě a obvykle se týkají soustavy technologických sítí, které jsou součástí domu. Věcná břemena jsou uzavírána také v případě, kdy vlastníci užívají zařízení, která nemají ve spoluvlastnictví, např. domovní kotelna. Podobně může být řešeno právo průjezdu či průchodu apod.
Co je zástavní právo a zástavní smlouva?
Otevřít
Zástavní právo vzniká na základě písemné smlouvy. Zástavní smlouva musí obsahovat označení zástavy a pohledávky, kterou zástava zajišťuje. Zástava a pohledávka musejí být jasně specifikovány (tj. den a důvod vzniku pohledávky, její předmět a v penězích vyjádřená výše, dále její splatnost, výše úroků a výše úroků z prodlení). Smlouvu uzavírá zástavní věřitel (zpravidla banka poskytující hypoteční úvěr) a zástavce (vlastník zastavené věci, zpravidla dlužník, ale může jít i o osobu od dlužníka odlišnou). Zástavní smlouva je zpravidla podávána na příslušný katastrální úřad před Kupní smlouvou, ale zápis na KN může proběhnout i zcela nezávisle. Zástavní právo je po zápisu katastrálním úřadem vyznačeno na příslušném listu vlastnictví.
Co je územní souhlas a stavební povolení?
Otevřít
Jedná se o stupně stavebního řízení nezbytně nutné k tomu, aby mohla být povolena výstavba projektu resp. domu (pravomocně vydané stavební povolení). Součástí obou stupnů, kterým zpravidla předchází ještě EIA (zkoumání vlivu na životní prostředí), je projednávání záměru nejen s příslušným stavebním úřadem, ale také s tzv. dotčenými orgány státní správy (tzv. DOSS).
Co je kolaudační souhlas a kolaudační řízení (kolaudace)?
Otevřít
Kolaudační řízení je soubornou prohlídkou dokončené výstaby odbornou komisí (tzv. kontrolní komise). Prohlídky se účastní zástupci orgánů příslušné státní správy (stavební úřad, památkový úřad apod.). V případě odsouhlasení je vydán písemný dokument, který je podáván na katastrální úřad - kolaudační souhlas.
Co je list vlastnictví a jak ho lze získat?
Otevřít
Výpis z katastru nemovitostí (výpis z listu vlastnictví nebo také LV) je veřejnou listinou, která prokazuje stav evidovaný v katastru nemovitostí k okamžiku vyhotovení. Označuje se číslem listu vlastnictví a jako veřejná listina musí být opatřena datem, otiskem kulatého razítka katastrálního úřadu se státním znakem, jménem a podpisem zaměstnance úřadu a kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku. Je uspořádán buď jako list vlastnictví s nemovitostmi nebo jako list vlastnictví s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví osob. Z listu vlastnictví jsou zřejmé vlastnické vztahy k předmětné nemovitosti či pozemku a všechny ostatní právní vztahy k dané nemovitosti či pozemku, např. zástavy, exekuce, věcná břemena, plomby apod. Dokument lze za úplatu získat na příslušném katastrálním úřadě či na zřízených místech czechpoint (pošty, městské a obecní úřady apod.)
Co je daň z nabytí nemovitosti?
Otevřít
Daň z nabytí nemovitosti (dříve daň z převodu nemovitosti) je daň hrazená při převodu nemovitosti. Je ve výši 4% z kupní ceny s DPH a hradí ji osoba Kupujícího. Novostavby určené pro bydlení jsou z této daně osvobozeny. Novostavby nebytové, tedy i ubytovací jednotky, nejsou od platby daně osbobozeny. Daň je poplatník daně povinen uhradit do 3 měsíců od nabytí vlastnictví nemovitosti a učiní tak prostřednitvím podání příslušného daňového přiznání na finanční úřad.
Jaké sazby DPH mají jaké typy jednotek?
Otevřít
Sazba DPH se odvíjí od typu jednotek. Bytové jednotky mají 15 nebo 21% DPH (dle velikosti), nebytové jednotky mají 21% DPH. V našem projektu mají jednotky sazbu 21 % DPH.
Může si cizinec koupit nemovitost v ČR a co musí splňovat?
Otevřít
Od 1. května 2009 mohou jak občané členských států Evropské unie, tak cizinci ze zemí bývalého Společenství nezávislých států (SNS) nabývat a převádět nemovitosti v České republice zcela bez omezení. Na katastrálním úřadě již není třeba dokládat trvalý pobyt nebo průkaz EU. Rovněž není třeba uzavírat smlouvu jako právnická osoba.
Co je nabývací titul?
Otevřít
Nabývacím titulem se obecně rozumí listina, na základě které osoba nabyla vlastnické právo k nemovitosti, např. kupní smlouva, smlouva o převodu, dědická smlouva, darovací smlouva apod. Tyto listiny jsou uloženy na příslušném katastru nemovitostí.
Co je notářská a advokátní úschova? Jaký je rozdíl?
Otevřít
Notářská úschova slouží k uložení závětí, cenných papírů, listin a také k uložení peněz či listin za účelem jejich vydání dalším osobám. V souvislosti s převodem nemovitosti jsou u notáře zpravidla uloženy smlouvy a finanční prostředky, jejichž výplata je popsána v kupní smlouvě či smlouvě o úschově. Notářská úschova je považována za nejbezpečnější variantu. Je to dáno zejména tím, že notářská úschova je zcela oddělena od majetku notáře a za notářské úkony ručí stát. V případě úmrtí notáře vyplatí úschovu nástupce notáře jmenovaný na uvolněný notářský úřad. Pro každé přijetí peněz do notářské úschovy je zřízen samostatný účet. Notář je povinně pojištěn v rámci profesní odpovědnosti. Každý příjem a výdej na účtu notářské úschovy je zaznamenán do centrální evidence vedené Notářskou komorou ČR.
Jaké jsou v ČR možné formy vlastnictví?
Otevřít
3 typy - výlučné vlastictví (nemovitost je vlastněna jednou osobou, dále podílové spoluvlastnictví (dva a více podílníků vlastní nemovitosti společně, tzn. mají určitý podíl, poslední variantou je společné jmění manželů - nemovitost vlastní manželé společně).
Co je "ubytovací jednotka"?
Otevřít
Ubytovací jednotky jsou specifické jednotky (zejména apartmány a studia), které nemají charakter standardního bytu z důvodu například nižšího slunečního osvitu, vyšší hlučnosti nebo z důvodů funkčního určení pozemku podle územního plánu, jak je tomu v našem případě. Ubytovací jednotky jsou z právního hlediska nebytové jednotky. Jinak však splňují všechny parametry pro bydlení, obsahují koupelnu i kuchyňskou část jako byty. Na ubytovací jednotky se vztahuje DPH ve výši 21%. Významnou skutečností při koupi ubytovací jednotky podnikatelem – plátcem DPH, je možnost odpočtu 21% daně, v důsledku čehož dojde i ke snížení zaplacené kupní ceny o 21%.
Co je projektové financování a projektová banka?
Otevřít
Výstavba naprosté většiny bytů a ubytovacích jednotek na trhu je financována bankovním úvěrem. Financující banka zpravidla požaduje, aby developer participoval částí požadovaného úvěru, tzv. ekvitou. Společně s úvěrovou smlouvou je uzavřena zástavní smlouva, která je vložena na katastrální úřad. Zástava je vedena na příslušném listu vlastnictví až do momentu úplného splacení úvěru a je první v pořadí.
Jaké budou měsíční poplatky spojené s užíváním resp. vlastnictvím jednotky?
Otevřít
Měsíční poplatky zahrnují cenu poskytovaných služeb a dále cenu energií (voda, elektřina, plyn). Vlastníci hradí měsíční jednoročně vyúčtovatelné záhohy a to v poměru vlastnického podílu jednotky vůči všem jedntokám v domě. Výše záloh může být na roční bázi upravována dle úprav v cenách dodavatelů energií či služeb. Roční vyúčtování zajišťuje a Společenství vlastníků překládá společnost vykonávající správu domu.
Jaké další smlouvy spojené s provozem se uzavírají?
Otevřít
Uzavírá se několik různých smluv, zpravidla jsou uzavírány při zahájení fungování domu smlouvy s dodavateli energií, dodavateli zařízení servisní smlouvy (výtah, požární systémy apod.), případně smlouvy o provozu zařízení apod.
Co jsou revize a jsou povinné?
Otevřít
Revize jsou zákonem stanovené prohlídky určitých typů zařízení nacházejících se v domě. Jsou jimi např. výtah, požární systémy apod. Četnost revizí se liší a je stanovena příslušnou právní úpravou. Zajišťování revizí spadá pod agendu správy domu.
Nenašli jste odpověď na svůj dotaz?
Zeptejte se nás na: info@vinvest.cz